Comparteix:

Arquitectura

Comparteix:

Model de dades UPC

El model de dades UPC inclou totes aquelles dades UPC i identifica qui són els responsables de la validesa de les dades, els responsables d'oferir-les i quins serveis web disposa la universitat per a desenvolupar-los.
Consulteu el model de dades UPC, que podeu descarregar en format excel, que consta d'una taula amb 4 columnes:
- El nom de les dades
- La unitat responsable de la seva validesa
- El sistema que les ofereix
- Els serveis existents d'aquestes dades

El govern SOA ha creat el Model de dades UPC amb un doble objectiu:
- Assolir la dada única
- Identificar els responsables de la validesa de dades, de proveïr les dades 

Amb el Model de dades UPC, el govern SOA podrà:
- Valorar la validesa dels proveïdors de servei
- Determinar l'arquitectura dels serveis de dades de la UPC

El 2012, el governSOA ha identificat les dades altament reutilitzades (dades core). El 2013 pretén iniciar diversos projectes:

1. Creació dels serveis de dades core.
2. Fomentar l'ús en els nous SI d'aquests serveis de dades.
3. SOAlitzar SI existents per tal que usin els SI de dades.
4. Ampliar el model de dades amb dades perifèriques.

Aquest model serà consultat pels proveïdors per establir si poden proveir una dada o bé l’han d’obtenir d’un altre servei de dades. Els subscriptors consultaran el model de dades per a poder identificar ràpidament quin sistema els pot proveir la dada que necessiten i fer la petició pertinent. Finalment el govern SOA també el consultarà per a validar que els serveis s’hagin creat segons aquest model.

Comparteix:

Metamodel SOA

El metamodel SOA mostra l’arquitectura de les TIC a la UPC. És un model conceptual del model que la UPC vol adoptar en els propers anys. El meta model SOA UPC es basa en un model per capes: capa de model de dades, capa de model de serveis, capa de model d’aplicacions, capa de seguretat i capa d’usuaris.
El metamodel SOA el consulten els proveïdors a l’hora de crear els serveis web i poder-los catalogar. També ha de ser consultat pels subscriptors per a poder entendre on anar a buscar un servei web. Finalment el govern SOA també el consultarà per a validar que els serveis s’hagin creat segons aquest meta model.

Comparteix:

Model de maduresa

Model de maduresa

El model de maduresa SOA utilitzat a la UPC determina quins són els estadis pels quals passa SOA fins a arribar a l’estat de maduresa desitjat de la UPC. Es basa en CMM (Capabitiy Maturity Model) i defineix 5 nivells en els quals la SOA evoluciona i es completa amb diferents elements d’infraestructura, arquitectura i governança:
  1. Oportunista: capacitació dels sistemes per a SOA i utilització de manera oportunista.
  2. Sistemàtic: els sistemes d’informació estan capacitats, es disposa d’una infraestructura SOA i la SOA s’aplica de manera sistemàtica tant en temps de disseny com d’execució.
  3. Serveis de negoci:  el disseny dels sistemes d’informació es porta a terme a partir del disseny dels processos de negoci  (aproximació bottom-up).
  4. Mesurable: s’executen processos per mesurar i quantificar la SOA
  5. Optimitzat: millora contínua. Es porten a terme iteracions contínues per a la millora del desenvolupament dels projectes.
Anualment, el govern SOA porta a terme una avaluació del nivell de maduresa de la SOA (veure el programa d’adopció SOA) tenint en compte els 3 eixos: infraestructura, arquitectura i governança. Actualment, la UPC es mou cap al nivell de maduresa “3.Sistemàtic” és a dir, aplicar la SOA:
  • En la implementació de nous sistemes i evolució dels existents
  • Sempre i quan sigui la solució més adient en funció de les necessitats del negoci.
Actualment, la SOA a la UPC hi treballa també en alguns components d’altres nivells com per exemple el nivell “4.Medible”.

Comparteix:

Full de ruta

Full de Ruta

El full de ruta planifica el model de maduresa al llarg del temps. Aquesta planificació s’estructura en fites i els passos per assolir-les. Durant l’any 2013 l’objectiu a nivell de governança SOA és treballar cap al nivell de maduresa de sistematització.
Per altra banda el full de ruta SOA 2013 inclou accions per desenvolupar l’arquitectura SOA (ampliar el model de dades i definició de l’arquitectura SOA) així com accions per millorar la infraestructura de catàleg i processos mitjançant la implementació d’un pilot d’una nova eina de govern.

Comparteix:

Model semàntic

Estableix consistència entre el significat de la terminologia emprada a la Universitat.

Pendent de creació.