Propostes de millora des de la SOA developer tea party

A la SOA developer tea party del maig s'hi van identificar una sèrie de millores que s'han incorporat a les tasques del govern SOA:

  • Simplificar el contracte de proveïdor de servei SOA eliminant els camps que no s'utilitzen 

  • Incorporar manual d'utilització dels serveis dins el catàleg (paràmetres, camps obligatoris, semàntica, ..) per tal de facilitar la tasca de subscripció

  • Indicar diferència entre les versions d'un mateix servei - indicar la versió activa i les diferències entre versions

  • Marcar la versió recomanada de cada servei

  • Incorporar FAQs SOA dins la web SOA per tal de simplificar la iniciació en SOA

  • Afegir la SoapUI dins l'iespaiSOA7 

  • Identificar quin és el sistema d'informació responsable de les dades d'infraestructures