Model de maduresa

Model de maduresa

El model de maduresa SOA utilitzat a la UPC determina quins són els estadis pels quals passa SOA fins a arribar a l’estat de maduresa desitjat de la UPC. Es basa en CMM (Capabitiy Maturity Model) i defineix 5 nivells en els quals la SOA evoluciona i es completa amb diferents elements d’infraestructura, arquitectura i governança:
  1. Oportunista: capacitació dels sistemes per a SOA i utilització de manera oportunista.
  2. Sistemàtic: els sistemes d’informació estan capacitats, es disposa d’una infraestructura SOA i la SOA s’aplica de manera sistemàtica tant en temps de disseny com d’execució.
  3. Serveis de negoci:  el disseny dels sistemes d’informació es porta a terme a partir del disseny dels processos de negoci  (aproximació bottom-up).
  4. Mesurable: s’executen processos per mesurar i quantificar la SOA
  5. Optimitzat: millora contínua. Es porten a terme iteracions contínues per a la millora del desenvolupament dels projectes.
Anualment, el govern SOA porta a terme una avaluació del nivell de maduresa de la SOA (veure el programa d’adopció SOA) tenint en compte els 3 eixos: infraestructura, arquitectura i governança. Actualment, la UPC es mou cap al nivell de maduresa “3.Sistemàtic” és a dir, aplicar la SOA:
  • En la implementació de nous sistemes i evolució dels existents
  • Sempre i quan sigui la solució més adient en funció de les necessitats del negoci.
Actualment, la SOA a la UPC hi treballa també en alguns components d’altres nivells com per exemple el nivell “4.Medible”.